Close
 • Service

  บริการรับออกแบบ และ ก่อสร้าง บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน โรงแรม รวมถึงอาคารสาธารณะทุกประเภท ต่อเนื่องถึงงานออกแบบตกแต่งภายใน และงานจัดสวน

  House
  บ้าน

  restaurant

  คลินิค
  Clinic

  about01

  Restaurant
  ร้านอาหาร

   

  clinic

  ออฟฟิศ
  Office

   

  renovate

  คอนโด
  Condo

   

  office-1

  Renovate
  ปรับปรุงซ่อมแซม

  bydee

  ร้านค้า
  Store

  publicarea

  สวน
  Garden

   

  store

  Public Area
  พื้นที่ส่วนรวม

  garden
  service-01

  บริการจากเรา
  1. การวางเค้าโครงแนวทางการออกแบบ (Conceptual Design)  สถาปนิกจะศึกษาความต้องการของเจ้าของในโครงการ และ ข้อมูลที่เกี่ยวกับ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการจะจัดวางเค้าโครงการออกแบบ พร้อมทั้งออกแบบร่างขั้นต้นเพื่อเสนอแก่เจ้าของงาน

  2. การออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) สถาปนิกจะใช้ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก แนวทางการออกแบบขั้นต้น (Conceptual Design) ตามข้อ 1 เพื่อออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) เสนอแก่เจ้าของงาน เอกสารที่สถาปนิกจะนำเสนอให้เจ้าของงานเห็นชอบ และอนุมัติตามขั้นตอนนี้ ประกอบด้วยผังพื้นที่การใช้งาน ตัวอย่างทัศนียภาพสามมิติ ตามที่ทางเจ้าของเห็นชอบ ประกอบด้วย ผังพื้นทุกชั้น รายละเอียดวัสดุ และอุปกรณ์ที่เลือกใช้สำหรับโครงการนี้พอสังเขป แบบแนวความคิดทางงานสถาปัตยกรรม

  plan
  office

  3. การออกแบบร่างขั้นสุดท้าย (Final Design)
  สถาปนิกจะใช้ข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจากการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary  Design) ตามข้อ 2 เพื่อ ออกแบบร่างขั้น สุดท้าย (Final Design) เสนอแก่จ้าของ งาน เอกสารที่สถาปนิกจะนำเสนอ ให้เจ้า ของงานเห็นชอบ และอนุมัติตามขั้นตอนนี้ประกอบด้วย แบบร่างอาคารที่ปรับปรุง ตามการออกแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) ตามที่ทางเจ้าของเห็นชอบ ประกอบด้วยรายละเอียดของแปลนทุกชั้น ภาพทัศนียภาพห้องละหนึ่งรูป รายละเอียด วัสดุและอุปกรณ์ ที่เลือกใช้สำหรับโครงการนี้ เพื่อสรุปไปดำเนินงานในส่วนทำแบบ ก่อสร้างต่อไป

  office-2

  4. การทำรายละเอียดแบบก่อสร้าง
  ( Working Drawing) หลังจากแบบร่างขั้นตอนสุดท้ายได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของงาน แล้วสถาปนิกจะจัดทำแบบรายละเอียดส่งมอบให้แก่เจ้าของงานตามขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย

  4.1 แบบสถาปัตยกรรม เพื่อขออนุญาต ก่อสร้าง โดยจะจัดพิมพ์ เพื่อขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจำนวน 5 ชุด และมอบให้เจ้าของโครงการ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยแบบตาม พรบ.ก่อสร้าง อาคาร

  4.2 แบบสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งประกอบด้วย
  • แบบแสดงผังพื้น
  • แบบแสดงตำแหน่งฝ้าตกแต่ง
  • แบบแสดงตำแหน่งดวงโคมและปลั้ก
  • แบบแสดงตำแหน่งและรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ลอยตัว
  • แบบแสดงตำแหน่งและแบบขยายงานบิลท์อิน
  • แบบแสดงรูปด้านผนังตกแต่งทั้ง 4 ด้าน

  conceptualdesign

  กระบวนการในการบริการ
  ออกแบบและจัดสวน

  งานจัดสวนเป็นงานภายนอกอาคาร เริ่มทำ หลังจากเริ่มงานก่อสร้างใกล้เสร็จสิ้น

  1. งานออกแบบร่าง นำเสนอ พันธ์ุไม้ และงบประมาณ กรณีเจ้าของโครงการต้องการให้มีการก่อสร้าง น้ำตก นำพุ รั้ว บ่อปลา จะต้องแจ้งให้สถาปนิก ผู้ออกแบบทราบตั้งแต่ต้นเริ่มงานก่อสร้างเนื่องจากมีระบบงานใต้ดินบางอย่าง ที่อาจทับซ้อนกับงานก่อสร้างอาคาร สถาปนิกจะได้วางเค้าโครงการหรือเตรียมระบบไว้ได้เพียงพอ

  2. สรุปแบบร่าง และงบประมาณ บริษัทบริการแบบ TURN KEY การสรุปงบประมาณ คือการตกลงทางการว่าจ้าง

  3. ตกลงทำสัญญา ว่าจ้างการจัดสวนทำการปลูกต้นไม้ใหญ่ และก่อสร้างงานประเภทโครงสร้างหลัก ที่ต้องใช้เครื่องจักร หรือเคลนเข้ามาดำเนินงานระยะเวลาช่วงนี้อยู่ระหว่างการก่อผนังอาคาร หรือตกแต่งภายใน แต่ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อน งานฝังท่อระบายน้ำ งานทำทางเท้า ถนนภายในโครงการ

  4. งานก่อสร้าง และงานระบบไต้ดินแล้วเสร็จปรับดินปลูกต้นไม้เล็ก ไม้พุ่ม ไม้เตี้ย ไม้ประดับ และหญ้า จัดวางงานตกแต่งสวน ติดตั้ง
  อุปกรณ์ตกแต่งสวน

   

  5. ทำความสะอาด ส่งมอบงาน (การดูแลต้นไม้ การรับประกันต้นไม้ กล้าไม้ บริษัทให้สวนผู้จำหน่ายต้นไม้ กล้าไม้เข้ามาดูแลโดยตรง แล้วแต่สถานที่ก่อสร้าง แต่ละโครงการใกล้กับสวนเพาะพันธ์ุไม้ ที่เป็นพันธมิตรกับบริษัท) บริการ